دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 82، فروردین 1400 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400) 

مقاله پژوهشی

فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان

صفحه 1-22

10.22108/jssr.2020.124039.1172

فتانه زمانی؛ مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ حامد عامری؛ کاترین جیرارد؛ کلودیا اسپالتا


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400