نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، - گروه زمین شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، ایران

3 عضو هیئت علمی - دانشیار گروه زمین شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند، ایران

10.22108/jssr.2020.122202.1155

چکیده

برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ آهک‌های ماسه ای خاکستری با میان لایه‌های مارن و سنگ آهک‌های ضخیم لایه‌ خاکستری است. مطالعات زیست چینه نگاری می تواند در در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه مختلف رسوبی مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه مورد مطالعه در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. به منظور چینه نگاری نهشته های کرتاسه پایینی- بالایی در جنوب غرب شهر قائن (استان خراسان جنوبی)، یک برش چینه شناسی در این منطقه انتخاب و اندازه گیری شده است.
آمونیت های شناسایی شده 8 جنس شامل Anisoceras, Calycoceras, Hyphoplites, Hypoturrilites, Hysteroceras, Mantelliceras, Puzosia, Scaphites و 13 گونه وابسته به آنها می باشد. بر اساس مجموعه فسیلی شناسایی شده و مقایسه آنها با بایوزونهای جهانی زیر زون Hysetroceras orbignyi به عنوان شاخص بخش زیرین آلبین پسین، زون Mantelliceras mantelli به عنوان شاخص بخش پایینی سنومانین پیشین، زون Mantelliceras dixoni به عنوان شاخص بخش بالایی سنومانین پیشین و زون Turrilites costatus به عنوان شاخص سنومانین میانی پیشنهاد شده است. بر طبق جنس ها و گونه های شناسایی شده سن آلبین پسین- سنومانین میانی برای برش مورد مطالعه پیشنهاد می گردد. اولین حضور Mantelliceras mantelli قاعده سنومانین را مشخص می کند. مقایسه آمونیت های شناسایی شده نشان می دهد حوضه شرق ایران در طی آلبین پسین- سنومانین میانی قسمتی از قلمرو تتیس بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Cretaceous deposits based on ammonites in Southwest of Qayen area (Qumenjan section)

نویسندگان [English]

  • Seyed Naser Raisossadat 1
  • Abdolmajid Mosavinia 2
  • Ahmadreza khazaei 3
  • Shahram Asadi 4

1 Academic staff- Professor, Geology Dept., Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran,

2 Assistant Professor, Geology Dept., Payam Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran,

3 Academic staff Associated Professor, Geology Dept., Faculty of Sciences, University of Birjand, , Birjand, Iran,

4 MSc in Stratigraphy and Paleontology, Geology Dept., University of Birjand, Payame Noor University of Birjand, Iran,

چکیده [English]

Qumenjan section with 125 meters thickness including gray sandy limestone with gray and thick bedded limestone intercalations. Biostratigraphy could be used in age determination correlation of rock units in different sedimentary basins. Study area is located in eastern margin of Lut block. In order to stratigraphcal study of Lower- Upper Cretaceous deposits in southwestern of Qayen area a stratigraphic section has been selected and measured.
The eight identified ammonites including Anisoceras, Calycoceras, Hypoturrilites, Hysteroceras, Mantelliceras, Puzosia and Scaphites genera and thirteen representative species. Based on identified assemblage fossils and comparison with international biozones, Hysteroceras orbignyi subzone for late Albian, Mantelliceras mantelli biozone for lower part of early Cenomanian, Mantelliceras dixoni biozone for upper part of early Cenomanian and Turrilites costatus biozone for middle Cenomanian are suggested. According to identified genera and species a late Albian- middle Cenomanian age is assigned for the section. The first occurrence of Mantelliceras mantelli is taken as a base of Cenomanian. Compression of the identified ammonites with other basins shows that the east Iran basin was a part of Tethys Realm during late Albian-middle Cenomanian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Ammonite
  • Albian
  • Cenomanian
  • East Iran