دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 83، تیر 1400 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400) 
رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آیتامیر در دشت گرگان: مدلی از محیط حاشیة ساحلی زیر نفوذ امواج

صفحه 51-76

10.22108/jssr.2021.25354

محمود شرفی؛ بیژن بیرانوند؛ ارسلان زینل زاده؛ ئارام بایت گل؛ مهران مرادپور؛ پوریا کهنسال


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400