دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
شماره 4
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400
شماره 3
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400
شماره 2
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400
شماره 1
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
مقاله پژوهشی میکروفاسیس
آثار توأم فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه‌های سنگی در سیستم طبقه‌بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعة موردی: سازندهای دالان و کنگان

ندا شاکری؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ الهام حاجی کاظمی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25404

چکیده
  سازندهای کربناتة دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به‌مثابة سنگ مخزن اصلی گازی در بعضی از میادین خلیج فارس به شمار می‌آیند. در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کلاس‌های پتروفیزیکی لوسیا، ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس بررسی شده است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آیتامیر در دشت گرگان: مدلی از محیط حاشیة ساحلی زیر نفوذ امواج

محمود شرفی؛ بیژن بیرانوند؛ ارسلان زینل زاده؛ ئارام بایت گل؛ مهران مرادپور؛ پوریا کهنسال

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 51-76

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25354

چکیده
  چکیدهرسوبات سیلیسی- آواری سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش اقچی در ناحیة دشت گرگان شامل توالی ضخیمی از رسوبات شیل خاکستری تیره و ماسه‌سنگ‌های نازک تا بسیار ضخیم‌لایه است که در یک سیستم رسوبی حاشیة ساحلی تا دور از ساحل نهشته شده‌اند. چهار مجموعة رخساره‌ای شامل دور از ساحل، انتقالی دور از ساحل، پایین حاشیة ساحلی و میانه- بالای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
مدل‌سازی سازند آسماری به‌منظور تعیین میزان تولید کربنات و تأمین رسوب و پارامترهای مؤثر بر آن در میادین نفتی انتخابی دشت آبادان

الهام اسدی مهماندوستی؛ سمیه لشگری؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25604

چکیده
  سازند آسماری توالی ضخیم کربناته- تخریبی در حوضة فورلند زاگرس است که در زمان الیگوسن- میوسن پیشین نهشته شده است. در این مطالعه به‌منظور تعیین میزان تأمین رسوب و پارامترهای مؤثر بر انتقال آن و میزان تولید کربنات حوضة رسوبی سازند آسماری در دشت آبادان از مدل‌سازی چینه‌ای رو به جلو استفاده شده است. نرم‌افزار مطالعه‌شده، نرم‌افزار Dionisos ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری، زیست‌رخساره‌ها و دیرینه‌بوم‌شناسی نهشته‌های دونین پسین (سازند خوش‌ییلاق) برپایة کنودونت‌ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم)

فاطمه جعفربیگلو؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ بهاءالدین حمدی؛ افشین اصغری؛ مهران آرین

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25495

چکیده
  ایران براساس زیای کنودونتی بررسی شده است. سنگ‌های دونین بالایی در مناطق مطالعه‌شده شامل توالی‌های کربناته و تخریبی بسیار کم‌عمق هستند که معادل سازند خوش‌ییلاق در نظر گرفته شده‌اند. سنگ‌شناسی غالب برش‌های مطالعه‌شده شامل ماسه‌سنگ، شیل، ژیپس، سنگ آهک و دولومیت است. قاعدة سازند خوش‌ییلاق در هر سه برش مطالعه‌شده روی سازند پادها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
پتروگرافی و تاریخچة دیاژنتیکی ماسه‌سنگ‌های سازند شوریجه (کیمریجین پسین- هاتریوین) در برش اسطرخی، حوضة رسوبی کپه‌داغ، شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 119-146

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124716.1181

چکیده
  سازند شوریجه یک توالی سیلیسی‌آواری ژوراسیک پسین- کرتاسة پیشین (کیمریجین پسین- هاتریوین) واقع در حوضة رسوبی کپه‌داغ با ضخامت 392 متر در برش اسطرخی است. در برش اسطرخی، این سازند به‌طور هم‌شیب روی سازند کربناتة مزدوران (آکسفوردین) نهشته شده و به‌طور هم‌شیب نیز با سازند کربناتة تیرگان (بارمین- آپتین) پوشیده شده است. ماسه‌سنگ‌ها به‌طور ...  بیشتر