نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد‌،مشهد، ایران

2 هیئت علمی /گروه زمین شناسی، دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 هیئت علمی،گروه زمین شناسی‌، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران‌، ایران

4 دستیار مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز‌، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران‌، ایران

10.22108/jssr.2021.124118.1174

چکیده

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری و شناسایی زون های زیستی سازند پابده بر مبنای زون بندی های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدوده تتیس، یک برش تحت الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول‌ واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب گردید. برمبنای مطالعه سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه دقیق زیست چینه نگاری قرارگرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، ۴۰۴ متر و لیتولوژی عمده آن شامل شیل، مارن، سنگ آهک رسی، سنگ آهک و سنگ آهک چرتی می‌باشد. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی به صورت ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند آسماری به صورت پیوسته می‌باشد. در مطالعه زیست چینه‌ نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص ۷۵ گونه متعلق به ۲۵ جنس از روزن بران پلانکتونی، ۱۹ زون زیستی در سازند پابده براساس و یا معادل زون بندی های زیستی جدید (Wade et al. 2011) در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است. زون های زیستی شناسایی شده، ۳ زون زیستی در پالئوسن، ۱۱ زون زیستی در ائوسن و ۵ زون زیستی در الیگوسن را شامل می‌شوند که با برخی از زون های ارائه شده در محدوده تتیس تطابق خوبی را نشان می‌دهند. بر اساس مجموعه فسیلی و زون‌های زیستی شناسایی شده‌، سن سازند پابده در برش تحت‌الارضی مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین) – الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. زون های زیستی شناسایی شده در این برش با برشهای (تنگ حتی، تنگ پابده و چهارده) در زون ایذه حوضه زاگرس مقایسه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of the Pabdeh Formation in the Parsi Oil Field (Dezful embayment, South-West Iran)

نویسندگان [English]

  • Masume Sabokro 1
  • Mohammad vahidinia 2
  • Mohammed Hussain Adabi 3
  • Nasrin Hadavandkhani 4

1 Ph.D. Students, Faculty of Sciences, Geological department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate professor, Faculty of Sciences, Geological department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Professor, Faculty of Earth Sciences, Geological department, Shaid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Oil and Gas Exploration Research Center ,Faculty of Earth Sciences, Geological department, Shaid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to study biostratigraphy and the determination of biozonationes in the Pabdeh Formation based on the new planktonic foraminifera biozonationes in the Thethys region, one subsurface section in well 1 of Parsi Oil Field was selected in the southern Dezful Embayment. Based on this study, biostratigraphic study of 320 thin section from well 1 of Parsi Oil Field has been carried out. The Pabdeh Formation with a thickness of 404 m consists mainly of shale, marl, argilaceous limestone and cherty limestone.The lower boundary of the Pabdeh Formation with the Gurpi Formation is unconformable and the upper boundary with the Asmari Formation is conformable. Biostratigraphic studies led to the recognition of 25 genera and 75 species of planktonic foraminifera and then 19 biozones equivalent to new biozone of Wade et al. (2011) in the Thethys region. These identified biozones include 3 biozones in the Paleocene, 11 biozones in the Eocene and 5 biozones in the Oligocene in the studied section in well 1 of Parsi Oil Field and are well correlated with some biozones in the Tethys region. Based on the identified biozones and fossil contents, the age of the Pabdeh Formation is Middle Paleocene (Selandian) – Late Oligocene (Chattian). Defined biozones are compared with the other sections presented in the Izeh Zone (Tange Hatti, Tange Pabdeh and Chahardeh)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pabdeh Formation
  • Paleocene
  • Oligocene
  • Dezful embayment
  • Parsi Oil Field