دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 85، دی 1400 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400