نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم زمین

3 استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکتری رسوب شناسی، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ایران

10.22108/jssr.2021.121024.1141

چکیده

به منظور بررسی زیست چینه‌نگاری، زیست رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های سازند خوش‌ییلاق، این سازند در شمال شرق ایران بر اساس زیای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی 7 گونه و زیرگونه کنودونتی موجب شناسایی 2 زیست زون کنودونتی به ترتیب شامل Upper rhenana – linguiformis، Lower triangularis - Lower crepida و یک رخساره زیستی بنام Icriodus – Polygnathus گردید. با توجه به زیست زون‌های شناسایی شده سن دونین پسین (فرازنین پسین-فامنین پیشین) برای سازند خوش ییلاق در مناطق مورد مطالعه محرز می‌گردد. رخساره زیستی و کنودونت های شناسایی شده فوق در برش های مورد مطالعه نشانگر مناطق کم عمق دریایی با آب و هوای گرم و استوایی در زمان ته نشین شدن این سازند می باشد. بررسی فسیل‌های بدست آمده در مناطق مورد مطالعه و مقایسه آن با حوضه-های رسوبی دیگر حکایت از استقرار این برش ها در نواحی شمالی خشکی گندوانا دارد. تجزیه و تحلیل رخساره‌های زیستی و رخساره‌های سنگی نشانگر روند کاهش عمق در انتهای فرازنین پسین می‌باشد که به مانند نمونه های جهانی در این زمان با یک اُفت شدید سطح آب دریا دنبال می‌شود. کمی بعد و دوباره در طول فامنین، محیط عمیقتر بر برخی از نواحی منطقه حاکم می‌گردد، چنانکه رخساره‌های زیر محیط‌های دریای باز (بایوکلاست اسپیکول وکستون-پکستون) برجا گذاشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biostratigrapgy, biofacies, and paleoecology of the Late Devonian deposits (Khoshyeilagh Formation) based on conodonts in northeast of Iran (around Bojnord and Jajarm)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh JAFARBEIGLOO 1
  • Mahmoudreza MAJIDIFARD 2
  • Bahaeddin HAMDI 3
  • Afshin ASGHARI 4
  • Mehran ARIAN 5

1 Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Research Institute for Earth Science, Geological Survey of Iran,, Tehran, Iran

3 Department of Earth Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran ,Iran

4 National Iranian Oil Company, Seoul St., Sheikh Bahaei Sq, Tehran, Iran

5 Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

چکیده [English]

In this study, the paleoecology, biostratigrapgy, and biofacies of the Khoshyeilagh Formation has been evaluated based on the found conodont species. The Khoshyeilagh Formation includes terrigenous-carbonate sequences which contains conodonts of shallow environments (Icriodus Polygnathu). The identification of 7 conodont species and sub-species led to the identification of 2 conodont biozones which are Upper rhenana-linguiformis, Lower triangularis-Lower crepida, respectively and also a biofacies named as Icriodus-Polygnathus. The identified biozones prove Late Devonian (Frasnian-Fammenian) age for the studied parts of the Khoshyeilagh Formation. The determined biofacies and the recognized conodonts in the studied sections represent shallow marine environment and warm tropical climate during the deposition time. Considering to the obtained fossil assemblages and comparing with the other sedimentary basins, the studied sections belong to the northern parts of Gondwana land. The analysis of biofacies and lithofacies show a decrease of depth at the end of Frasnian which is followed by an intense sea level drop similar to global examples. After a period of time and during Fammenian, the environment became deeper and open marine sub-environments (bioclast specule wakstone-packstone) were deposited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoecology
  • Biostratigraphy
  • Late Devonian
  • Conodont
  • NE Iran