نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

10.22108/jssr.2020.124521.1177

چکیده

نهشته‌های کربناته ائوسن میانی- پسین به صورت نواری کم ستبرا در میان سنگ‌های ولکانیکی تاقدیس شان آباد (غرب رفسنجان) گسترش یافته‌اند. پشته‌های نومولیتی (Nummulite banks) از جالب‌ترین ته نشست-های این نوار رسوبی‌اند که به صورت ساختارهای برآمده کم ارتفاع و کوچک از اجتماعی از نومولیت‌ها تشکیل شده‌اند. در پژوهش حاضر سه رخنمون از نهشته‌های این نوار در یال شرقی تاقدیس شان آباد مورد مطالعه زیست‌چینه‌نگاری و محیط رسوبی قرار گرفته است. مجموعه گوناگونی از روزن‌بران کف‌زی بزرگ و تعداد محدودی از روزن‌بران شناور از نهشته‌های این رخنمون ها شناسایی و بر اساس گسترش و فراوانی آنها محیط رسوبی دیرینه، بازسازی شده است. سه زون زیستی از زون‌های کف زی کم ژرفای حوضه تتیس (SBZ 17-19 Biozones) بر مبنای روزن‌بران کف‌زی بزرگ به سن ائوسن میانی و پسین تشخیص داده شده است. همچنین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی یازده ریزرخساره متعلق به زیر محیط‌های پهنه جزر و مدی تا دریای باز شناسایی و تفسیر گردید که درون یک رمپ کربناته نهشته شده‌اند. بر اساس گسترش ریزرخساره‌های رسوبی و پالئواکولوزی محتوای زیستی رخنمون‌ها، نهشته‌های مورد بررسی در بخش‌ های داخلی، میانی تا ایتدای بخش خارجی مدل رمپ کربناته نهشته شده‌اند. رمپ داخلی شامل دو بخش نزدیک (Proximal inner ramp) و بخش دور (Distal inner ramp) می‌باشد. سه کمربند رخساره‌ای پهنه جزرو مدی، لاگون و پشته در محیط نزدیک رمپ داخلی و کمربند رخساره‌ای پشته نومولیتی در زون دور رمپ داخلی نهشته شده‌اند. کمربند رخساره‌ای دریای باز در محدوده رمپ میانی تا ابتدای رمپ بیرونی نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, microfacies analysis and depositional environment from the Bartonian-Priabonian limestones in the Shan-Abad anticline (west of Rafsanjan)

نویسنده [English]

  • Tayebeh Ahmadi Ebrahim Abadi

Department of Geology, Faculty of sciences, Payame Noor University (Pnu), Iran

چکیده [English]

The middle-upper Eocene carbonates have developed in the Shan-Abad anticline as a thin belt between volcanic rocks. Nummulite banks are one of the most interesting sediments in this belt and are composed of nummulite accumulations in form of small, low-relief build-ups. In the present study, three outcrops of these deposits have been sedimentological and biostratigraphical investigated at the eastern flank of Shan-Abad anticline. A high diversity of larger benthic foraminifera (LBF) fauna and a limited number of planktonic faraminifera fauna were identified, and the sedimentary environment has been reconstructed. Three shallow-water Tethyan foraminiferal biozones (SBZ 17-19), middle - upper Eocene in age, have been designated in LBF horizons. Based on filed and laboratory analysis, eleven microfacies from tidal flat to open marine belts were identified in a carbonate ramp model. Based on the facies distribution and paleoecology of the biotic content, the studied sediments were deposited on the inner, middle and proximal outer ramp. The inner ramp is subdivided into two parts, proximal and distal inner ramp. The three, tidal flat, lagoon and shoal belts have been deposited in the proximal inner ramp and the Nummulite bank has been deposited in the distal inner ramp. The open marine belt has been deposited in the middle and proximal outer ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bartonian
  • Priabonian
  • Microfacies
  • Foraminifera
  • Rafsanjan