پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

        چکیده   سازندهای پادها و بهرام در ناحیه شاهزاده محمد به ضخامت 597 متر حاوی پالینومرفهای فراوان از قبیل آکریتارک ها، اسپورها، کیتینو زوآ و اسکلوکودونت می باشند. در این تحقیق تنها گونه های مربوط به آکریتارک و پرا سینوفیتای این دو سازند مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهمترین گونه های آن عبارتند از:   Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrosum, Gorgonisphaeridium condensum Gorgonisphaeridium sp., Lophosphaeridium deminutum, Maranhites perplexus, Papulogobata annulata, Naivifusa exilis, Stellinium micropolygonale, Stellium comptum, Dictyotidium prolatum, Helosphaeridium microclavatum, Deltotosoma intonsum, Somphophragma miscellum, Tornacia sarjeantii , Veryhachum downiei,…   آکریتارک های مذکور قابل مقایسه با نمونه های رسوبات دونین بالایی (فراسنین- فامنین ) سایر نقاط ایران از جمله البرز، زاگرس، ایران مرکزی و کشورهای عربستان سعودی ، جنوب اروپا، استرالیا، کانادا و شمال آفریقا می باشند. از سوئی دیگر، بر مبنای خصوصیات آکریتارک های موجود، محیط دریایی کم عمق برای تشکیل رسوبات دونین بالایی در ناحیه شاهزاده محمد کرمان پیشنهاد می‌گردد .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marine Palynomorphs (Acritarchs) of Late Devonian in Shazadeh Mohammad area, Kerman

چکیده [English]

    Abstract   Padeha and Bahram formations of Shahzadeh Mohammad area are 597m in thickness that contain well – preserved and abundant palynomorphs consisting of acritarchs, miospores, chitinozoans and scolecodonts. In this paper, acritarchs taxa are presented only. These include : Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrusum, Gorgonisphaeridium   comdensum Gorgonisphaeridium sp., Lophosphaeridium deminutum, Maranhites perplexus, Papulogobata annulata, Naivifusa exilis, Stellinium micropolygonale, Stellium comptum, Deltotosoma intonsum, Dictyotidium prolatum, Helosphaeridium microclavatum, Somphophragma miscellum, Tornacia sarjeantii and Veryhachum downiei, . These marine palynomorph taxa suggest a Late Devonian for these two rock units in the Kerman province.   These acritarch taxa are comparable to those have reported from the Late Devonian (Frasnian - Famenian) of other parts of Iran (Alborz, Zagros and Central Iranian basins) and elsewhere (Saudi Arabia, southern Europe, Australia and North Africa). On the other hand, based on parasinophyte taxa a shallow marine environment is suggested for depositional environment of the Upper Devonian strata in the Shahzadeh Mohammad area, northern Kerman province.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Late Devonian
  • Palynology
  • Acritarch
  • Padeha
  • Bahram
  • Shahzadeh Mohammad
  • Kerman