نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

       برزو عسگری پیربلوطی ، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران *   احمد رضا خزاعی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند   محمد علی جعفریان، استاد بازنشسته گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان   خسرو خسرو تهرانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   مسیح افقه، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز   احمد عبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران     چکیده   جهت مطالعات زیست چینه نگاری سازند تاربور در منطقه سبزه کوه واقع در زاگرس مرکزی، برشی از این سازند در تنگ زندان با ستبرای واقعی 156 متر انتخاب گردید. در این برش مرز زیرین سازند تاربور با سازند امیران به صورت پیوسته و مرز فوقانی آن با سازند شهبازان به صورت ناپیوستگی فرسایشی و هم شیب است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی بر روی روزن بران این سازند، 4 زون زیستی شناسایی گردیدند که سن ماستریشتین زیرین تا پالئوسن آغازین را برای سازند تاربور در این منطقه نشان می دهند. همچنین شناسایی 10 گونه از 4 خانواده رودیست ها نیز محدوده زمانی ماستریشتین را برای طبقات رودیست دار این سازند تأیید می نمایند. با توجه به حضور روزن بران کف زی با پوسته آگلوتینه و فراوانی و بزرگ جثه شدن رودیست ها، وجود شرایط یوتروفیک ناشی از ورود مواد غذایی و ذرات آواری ریز دانه به حوضه مولد نهشته های مورد مطالعه قابل ذکر است.   

کلیدواژه‌ها