نویسندگان

گروه زمین شناسی

چکیده

      کوروش رشیدی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد *   طاهره پرویزی، کارشناس ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد     چکیده   نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون‌های نسبتاً ضخیم و گسترده‌ای است که سن آن بر اساس میکروفسیل‏های موجود در آن بلورین؟ -کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات علاوه بر فوناها و فلوراهای فراوان دارای زیستمندانی است که بعضی از آنها تعلق فیلوژنی مشخصی ندارند و بر این اساس آنها را پروبلماتیک‌ می‌نامند که در این مطالعه تعداد 11 تاکسا شامل Vangia telleri, Tubiphytes obscurus, Tubiphytes carinthiacus, Vermiporella nipponica, Vermiporella longipora, Pseudovermiporella sodalica, Aeolisaccus dunningtoni, Koivaella permiensis, Ungdarella uralica, Lercaritubus prolematicus, Eflügelia johnsoni شناسایی و معرفی می‌شوند. بقایای بعضی از این زیستمندان در پاره‌ای از رخنمون‌های پرمین از عناصر مهم و سنگ‌ساز می‌باشند، به طوری‌که Vangia telleri در رسوبات کربناته باغ‌ونگ یکی از زیستمندان مهم پیونددهنده گل‌های کربناته و Tubiphytes obscurus در آهک‌ سازندهای جمال و دالان از عناصر مهم تشکیل‏دهنده کربنات‏ها در بعضی از لایه‌هاست. جنس‌هایی از پروبلماتیک‌های یاد شده گویای شرایط حوضه از نظر فاکتورهای محیطی مانند نور، حرارت، عمق و دیرینه‌بوم ناحیه دارد. همچنین فراوانی آنها در دو ناحیه ایران مرکزی و زاگرس دارای تفاوت‏های معنادار و مهمی است که گویای شرایط پالئوبیواکولوژیکی آن نواحی است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction and Comparison of Problematic Microfossils of Permian Deposits Jamal and Dalan Formations in Central Iran and High Zagros basins

نویسندگان [English]

  • Tahereh Parvizi
  • Koorosh Rashidi