بایواستراتیگرافی و محیط دیرینه مرز پرمین - تریاس در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی، جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

      مینا مظاهری جوهری، کارشناسی ارشد زمین‏شناسی، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور *   ابراهیم قاسمی‏نژاد، استاد دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران   سیدعلی آقانباتی، دانشیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور     چکیده   توالی پرمین – تریاس ایران مشتمل بر سازندهای کربناته دالان و کنگان در میدان گازی پارس‏جنوبی حوضه خلیج‏فارس، گسترش دارد. در منطقه مورد مطالعه در چاه SPD12C-08 توالی پرمین (سازند دالان) مشتمل بر سه عضو K3 ، K4 و نار، از سنگ­آهک، دولومیت، به همراه کمی انیدریت و رگه­های شیلی و توالی تریاس (سازند کنگان) مشتمل بر دو عضو K1 و K2 ، در قسمت تحتانی ( K2 ) از تناوب آهک دولومیتی، آهک و دولومیت و در قسمت فوقانی ( K1 ) از تناوب آهک و دولومیت­های متبلور کرم تا خاکستری روشن، تشکیل شده است . در این پژوهش تعداد 95 گونه متعلق به 49 جنس از فرامینیفرای بنتیک و شش گونه جلبک از 850 مقطع نازک متعلق به مغزه­های چاه SPD12C-08 به منظور بررسی میکروفونای سنگ­های پرمین و تریاس در میدان گازی پارس جنوبی مطالعه و شناسایی گردید. تعداد 447 مقطع نازک مربوط به سازند دالان و 403 مقطع نازک مربوط به سازند کنگان می­باشد. در نهایت در این حوضه 4 بایوزون برای سازند دالان و یک بایوزون برای سازند کنگان به شرح ذیل معرفی شد:   بایوزون­های سازند دالان مشتمل بر:   1) Shanita amosi Range Zone 2) Paraglobivalvulina mira Range Zone   3) Paradagmarita monodi Range Zone 4) Charliella altineri Interval Zone   بایوزون معرفی شده برای سازند کنگان:   1) Spirorbis phlyctaenae Range Zone   با توجه به بایوزون­های معرفی شده سن سازند دالان در این مطالعه Late Midian – Late Djulfian و سن سازند کنگان آنیزین (تریاس میانی )، معرفی می­گردد. رسوبات آشکوب دورآشامین (پرمین بالایی) و آشکوب اسکیتین (تریاس زیرین) در چاه مورد مطالعه به دست نیامد که می­تواند به دلیل عدم رسوب‏گذاری و یا عملکرد عامل فرسایش باشد. نتیجه بررسی­های محیط رسوبی، شناسایی یازده ریزرخساره اصلی مربوط به پنج کمربند رخساره­ای (محیط بالای پهنه جزر و مدی، پهنه جزر و مدی، کولاب، سد و دریای باز) برای سازندهای دالان و کنگان می­باشد که با توجه به ریزرخساره­های رسوبی شناسایی شده به نظر می­رسد که طبقات مورد مطالعه در یک سکوی کربناته کم­عمق از نوع رمپ نهشته شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and Paleoenvironmental study of Permian-Triassic boundary in Dalan and Kangan formations, South Pars Gas Field, South West of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Aghanabati
  • Ebrahim Ghasemi Nejad
  • Mina Mazaheri Johari