دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، آبان 1388 
بررسی آمیختگی نفت ها در مخزن آسماری میدان قلعه نار

صفحه 35-46

سعیده رستگاری؛ محمدرضا کمالی؛ حسین رحیم پور


بررسی ویژگی های رسوب شناختی و آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک به آرسنیک و جیوه

صفحه 47-64

زهرا پوررحیم؛ بهناز دهرآزما؛ حیب اله قاسمی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ بتول تقی پور