1. آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان

حامد زند مقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 1-18

چکیده
    رسوبات کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان به ضخامت متوسط 50 متر در بین رسوبات سیلیسی آواری قرمز رنگ سازند داهو و نهشته های کربناته سازند کوهبنان قرار گرفته است. جهت تفسیر محیط رسوبی این واحد سنگی سه برش گزوئیه، کتکوئیه و داهوئیه واقع در شرق زرند اندازه گیری شده است. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منعکس کننده یک پتروفاسیس کنگلومرایی و ...  بیشتر

2. بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی و محیط انبایش سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز، شمال غرب خلیج فارس

ابراهیم قاسمی نژاد؛ سمیه غنی آبادی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 19-34

چکیده
    به منظور  مطالعه چگونگی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز در خلیج فارس 59 نمونه خرده حاصل از حفاری از دو چاه، مورد مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفت. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی و تفکیک چهار پالینوفاسیس گردید. پالینوفاسیس I (PF-1) با محتوای 100-95 درصد فیتوکلاست و کروژن نوع III تنها در چاه شماره 1 مشاهده ...  بیشتر

3. بررسی آمیختگی نفت ها در مخزن آسماری میدان قلعه نار

سعیده رستگاری؛ محمدرضا کمالی؛ حسین رحیم پور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 35-46

چکیده
  میدان قلعه نار در 30 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک و در حاشیه ی شمالی بین میدان های کبود و لبه سفید قرار گرفته ویکی از میادین واقع در فروافتادگی دزفول است. درقسمت غرب و جنوب غرب فروافتادگی دزفول سه سیستم نفتی شناخته شده است.گروه اول نفتهای ترشیری که از سازند پابده سرچشمه می گیرند و در میدان لبه سفید پراکنده اند. گروه دوم نفتهای ژوراسیک ...  بیشتر

4. بررسی ویژگی های رسوب شناختی و آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک به آرسنیک و جیوه

زهرا پوررحیم؛ بهناز دهرآزما؛ حیب اله قاسمی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ بتول تقی پور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 47-64

چکیده
    ورود فلزات سنگین از قبیل آرسنیک و جیوه به زنجیره غذایی از جمله مهمترین مشکلات زیست محیطی است. حمل و نقل بخش عمده نفت صادره به اروپای غربی و ژاپن از طریق تنگه هرمز سبب شده است که این تنگه نقشی استراتژیک در اقتصاد جهانی ایفا نماید. در تحقیق حاضر برخی از ویژگی های رسوب شناختی و درجه آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک واقع در شرق تنگه ...  بیشتر

5. پالئواکولوژی سازند شمشک بر اساس پالینومورف ها در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود

فرشته سجادی؛ زهرا حکیمی تهرانی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 87-116

چکیده
    پالئواکولوژی سازند شمشک (رتین – ژوراسیک میانی) در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود، شمال روستای غزنوی بر اساس پالینومورف ها و مواد آلی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. این برش چینه شناسی با ضخامت 1280 متر به طور عمده شامل شیل، ماسه سنگ، و لایه های زغال می باشد. 67 نمونه برداشت شده از این برش چینه شناسی حاوی گروههای مختلف ...  بیشتر

6. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 87-116

چکیده
  مقطع چینه شناسی از رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور(شمال کرمان) از لحاظ بیواس تراتیگرافی و پالئواکولوژیاندازه گیری و مطالعه شده است . به طور کلی در این برش ها نهشته های کرتاسه زیرین با مارن ها و تخریبی های قرمزرنگ شروع و با آهک های ستیغ ساز خاتمه می یابند.ماکروفسیل ها، فرامینیفرهای بنتیک، استراکدها و جلبک های آهکی فسیل های تشکیل د ...  بیشتر

7. اهمیت Tornacia sarjeantii در پالینوستراتیگرافی رسوبات دونین بالایی غرب گرمابدر شمال شرق تهران

سید حسین هاشمی؛ فاطمه تابع

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 117-134

چکیده
    پالینوفلورای متنوعی شامل انواع پالینومورف های مربوط به محیط های دریایی و خشکی مانند میکروفیتوپلانکتون ها، اسپورها، کریپتوسپورها، کیتینوزوآها، و اسکولوکودونت ها با حفظ شدگی بسیار خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، وجود دارند. در پالینوفلورای مذکور، میکروفیتوپلانکتون ها و اسپورها تنوع ...  بیشتر

8. بررسی رخساره های سنگی، محیط رسوبی و چینه شناسی توالی ها در سازند بورقان در شمال غرب خلیج فارس

جواد هنرمند؛ سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، صفحه 135-150

چکیده
    سازند بورقان با سن کرتاسه از مهمترین سنگ مخزن‌های هیدروکربوری خلیج فارس محسوب می‌شود. به منظور شناخت رخساره های سنگی، محیط و توالی های رسوبی این سازند، حدود 5/62 متر نمونه مغزه متعلق به میدان نفتی فروزان در خلیج فارس مورد مطالعه رسوب‌شناسی قرار گرفت. بطورکلی سازند بورقان در این میدان نفتی متشکل از ماسه‌سنگ‌های خیلی دانه ریز ...  بیشتر