دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 90، فروردین 1402 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 90، شماره اول، بهار 1402) 

شماره‌های پیشین نشریه

Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches , Vol. 39, Issue 4, No. 93, Winter 2024
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 92، شماره سوم، پاییز 1402
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 91، شماره دوم، تابستان1402
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 90، شماره اول، بهار 1402