مقاله پژوهشی
1. فاکتورهای کنترل‌کننده‌ کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

مهدی دارائی؛ عبدالحسین امینی؛ محمد صدیق؛ عباسعلی نیک اندیش

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 1-18

چکیده
    این مطالعه به نقش فرایندهای رسوبی و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول، جایی که عضو ماسه‌سنگی اهواز گسترش قابل توجهی داشته و به سازند ویژگی مختلط (کربناتی- آواری) داده است، می‌پردازد. بدین منظور، از داده‌های رسوب‌شناسی و پتروفیزیکی دو چاه در میدان مذکور استفاده شده است و برای درک بهتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

عباس صادقی؛ قمرناز دارابی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 19-36

چکیده
    به منظور مطالعه، بایوسترا تیگرفی سازندگورپی در چاه‌های شماره 45، 21، 43، 123، 41 میدان نفتی مارون 525 مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این چاه‌ها به ترتیب 181، 186، 194، 197،222 متر و لیتولوژی عمده آن شامل مارن، مارن آهکی، شیل، آهک شیلی و آهک می‌باشد. مرز زیرین سازند گورپی با سازند ایلام به صورت هم‌شیب و مرز بالایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 37-68

چکیده
    سازند شیرگشت در بلوک کلمرد در ایران مرکزی به طور غالب از نهشته‌های کربناته و سیلیسی آواری تشکیل و در محیط‌های رسوبی متنوعی از پهنه‌های جزر و مدی، لاگون، حاشیه ساحلی- سد، دور از ساحل- شلف و رمپ کربناته ته‌نشین شده است. با توجه به خصوصیات رخساره‌ای، طرح برانبارش، شکل هندسی لایه‌ها، توالی آواری موجود به 5 مجموعه آواری شامل پهنه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 69-82

چکیده
    سازند سنگانه یکی از واحدهای سنگی کرتاسه تحتانی حوضه رسوب‌گذاری کپه داغ در شمال شرقی ایران می‌باشد. این سازند در برش قلعه‌جوق به‌طور عمده از شیل‌های آهکی و شیل همراه با سیلتستون و میان‌لایه‌هایی از آهک و آهک‌های شیلی تشکیل شده است . سازند سنگانه به‌طور هم‌شیب در زیر سازند آتامیر و بر روی سازند سرچشمه قرارگرفته است. سن سازند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی آبادیان

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 83-94

چکیده
    مطالعه بقایای ریز مهره‌داران مناطق شرقی ایران با توجه به رسوبات کواترنر کمتر و تفاوت جغرافیای زیستی آنها با نواحی غربی و شمال غربی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . مطالعه دیرینه جغرافیای زیستی و بررسی تغییرات اقلیمی کواترنر بر روی مجموعه‌های جانوری شرق و شمال شرق ایران منجر به شناسایی بقایای استخوانی و دندانی گونه Tatera ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ویژگی‌های ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)

محمد نبی گرگیج؛ آزاده بردبار؛ مهدی نجفی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 95-116

چکیده
    نهشته‌های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران) شامل کنگلومرا، تناوب کنگلومرا- ماسه سنگ، مارن با میان لایه‌هایی ازسنگ آهک - آهک ماسه‌ای و سنگ آهک متوسط لایه تا توده‌ای به ضخامت 275 متر است. مرز زیرین توالی مورد نظر با نهشته‌های ژوراسیک؟( تناوب ماسه سنگ و شیل ) و در برخی مناطق با نهشته‌های کرتاسه زیرین به‌صورت فرسایشی ( ...  بیشتر