مقاله پژوهشی
1. محیط ‏های رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی نهشته ‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 1-32

چکیده
  نهشته‏ های تخریبی عضو 5گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق  سازند لشکرک نامیده می‏شود در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار و ده ملا جهت تعیین محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ادغام داده‏های رسوب‏شناسی و ایکنولوژیکی در نهشته‏های خلیج دهانه‏ای تحت تأثیر امواج و دریایی باز سازند لشکرک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس

مهرنوش رفیعی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ حسن اشراقی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 33-50

چکیده
  سازند کنگان به سن تریاس زیرین تا میانی یکی از مهم‌ترین سنگ مخزن‌های گازی کربناته در ایران است. جهت شناخت ریز رخساره‌ها، تعیین محیط رسوبی، بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی و ارتباط آن‌ها با الگوی انباشتگی رخساره‌ها در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی از داده‌های مقاطع نازک استفاده شده است. مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک به شناسایی 8 ریزرخساره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 51-68

چکیده
  فرامینیفرا کوچک با پوسته آگلوتینه از جمله گروه‏های فونایی هستد که در سازند قم و در برش چینه‏شناسی دو برادر واقع در جنوب شرق قم حضور دارند. هر چند که این گروه نسبت به سایر فرامینیفرا با پوسته هیالین و پورسلانوز تنوع و فراوانی کمتری دارند. در این تحقیق برای اولین بار فرامینیفرا آگلوتینه فاقد پیچش میوسن پیشین سازند قم در ناحیه الگو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل رخساره‌ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی

مریم جافری سالور؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 69-86

چکیده
  در این تحقیق سازند زاگون به سن کامبرین پیشین در برش سربندان با ضخامت 192 متر جهت پتروگرافی، تحلیل رخساره‌های سنگی و تعیین محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفت. در برش اشاره شده سازند زاگون از دو واحد سنگی: پایینی (واحد سنگی A) شامل تناوبی از لیتولوژهای شیل و سیلتستون و بالایی (واحد سنگی B) شامل ماسه‌سنگ با میان لایه‌هایی از سیلتستون، شیل و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رخساره‌ها، محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های کربونیفر زبرین- پرمین زیرین ناحیه ازبک‌کوه (برش زلدو)، شرق ایران مرکزی

محمدنبی گرگیج؛ علی احمدی؛ فاطمه برائی نژاد

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 87-104

چکیده
  برش زلدو در کوه‌های ازبک‌کوه و در بخش شمالی بلوک طبس قرار گرفته است و از نظر سنگ‌شناسی شامل شیل، ماسه‌سنگ آهکی، سنگ­آهک و دولومیت می‌باشد. ارتباط پیوسته بالاترین افق‌های کربونیفر بالایی و پایین‌ترین افق‌های پرمین زیرین در برش زلدو کاملاً نمایان است. مرز پایین این توالی با یک ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند آبشنی از گروه سردر  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی و زیست چینه‌نگاری برش کالشانه، شمال غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

فاطمه واعظ جوادی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 105-123

چکیده
  سازند هجدک در برش کالشانه، شمال باختر طبس گسترش خوبی دارد. این سازند در این منطقه دربردارنده تناوبی از لایه‌های سیلتستون- ماسه‌سنگ به همراه اندک لایه‌های شیلی و میان لایه‌های زغال سنگی می‌باشد. تعداد 17 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، کی‌تونیال‌ها، نیلسونیال‌ها، بنتیتال‌ها، ...  بیشتر