مقاله پژوهشی میکروفاسیس
2. تکامل محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

الهام اسدالهی؛ افشین زهدی؛ علی رحمانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.107126.1026

چکیده
  سازند سروک یکی از سنگ ‌مخزن‌های مهم حوضۀ رسوبی زاگرس است که عمدتاً از سنگ ‌آهک تشکیل شده است. مطالعه‌های صحرایی و بررسی‌های میکروسکوپی 100 مقطع نازک به شناسایی 12 ریزرخساره در 3 کمربند رخساره‌ای متعلق به پهنۀ جزرومدی، لاگون و دریای باز منجر شدند. ریزرخساره‌های معرفی‌شده و تغییرات تدریجی ریزرخساره‌ها در بخش‌های پایینی سازند سروک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. بررسی گذر پابده به آسماری بر اساس زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در یال شمال‌شرقی تاقدیس گورپی، استان خوزستان

سعیده سنماری

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.104725.1016

چکیده
  در پژوهش حاضر، برش امامزاده بابا به‌منظور مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری بر مبنای نانو‌فسیل‌های آهکی گذر پابده به آسماری در یال شمال‌شرقی تاقدیس گورپی انتخاب شد. در این برش، سازند پابده با 235 متر ضخامت اساساً از شیل، سنگ آهک مارنی و مارن و سازند آسماری با ضخامت 55 متر از سنگ آهک تشکیل شده است. برای تعیین و معرفی گونه‌های شاخص، تجمع‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
4. کاربرد داده‎های عنصری در بازسازی شرایط اکسیداسیون - احیای دیرینه سازند قم در برش خانی‎آباد، جنوب خاوری کاشان

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ نعمت الله مارگیر

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108159.1028

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند قم در برش چینه‌شناسی خانی‎آباد واقع در جنوب خاوریکاشان ازنظر داده‎های ژئوشیمیایی بررسی شد. این سازند در برش مطالعه‌شده 70 متر ضخامت دارد و از لایه‌های نازک تا ضخیم و توده‌ای سنگ آهک، سنگ آهک رسی و مارن تشکیل شده است. مطالعه‌های پتروگرافی نشان می‎دهند فرامینیفرها، جلبک قرمز، خارپوستان، بریوزوئر، دوکفه‌ای‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی رسوبات کواترنر
5. ارزیابی نقشۀ حساسیت نسبت به فرسایش بر اساس روش تصمیم‌گیری درختی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز سمنان)

خلیل رضایی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.84023.0

چکیده
  امروزه، فرسایش خاک به یکی از بزرگ‌ترین معضل‌های کشور به‌ویژه در نواحی خشک و نیمه‌خشک از‌جمله سمنان تبدیل شده است. روش‌های مطالعه و ارزیابی متنوعی برای محاسبۀ فرسایش خاک و مقابله با آن وجود دارند و بکارگیری روشی سریع و مقرون‌به‌صرفه برای ارزیابی مناطق مستعد به فرسایش به‌منظور توصیف و پایش فرایند کنترل فرسایش ضروری و حیاتی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
6. رخساره‌ها و محیط رسوبی توالی پیش‌روندۀ آواری و کربناتۀ کرتاسۀ پایینی در حاشیۀ جنوب‌غربی ایران مرکزی، شمال‌شرق اصفهان

زهرا مزروعی سبدانی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ علی بهرامی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109982.1044

چکیده
  توالی آواری و کربناتۀ مطالعه‌شده شامل بخش‌های آغازین کرتاسۀ پایینی در کوه بجاره واقع در شمال‌شرق اصفهان است که به‌عنوان اولین نهشته‌ها پس‌از رخداد فاز سیمرین پسین نهشته شده‌اند. مطالعۀ رخساره‌های سنگی به شناسایی چهار رخسارۀ درشت‌دانه‌ (Gh، Gcm، Gt و (Gp، پنج رخسارۀ متوسط‌دانه (St، Sp، Sr، Sm و Sh) و دو رخسارۀ ریزدانه (Fm و Fl) و همچنین رخسارۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
7. پالینولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ، جنوب‌شرقی مراغه بر مبنای داینوفلاژله‌ها

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی؛ فیروزه هاشمی یزدی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.84036.0

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ در حوضۀ رسوبی البرز غربی حاوی گروه‌های مختلف پالینومورفی مانند داینوفلاژله‌ها، میوسپور‌ها، آستر داخلی فرامینیفرها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها و مواد ارگانیکی بی‌شکل با حفظ‌شدگی متوسط است. درمجموع 85 گونه داینوسیست متعلق به 43 جنس در برش چینه‌شناسی یادشده شناسایی شد. باتوجه‌به گسترش ...  بیشتر