مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
2. موقعیت سنگ‌چینه‌ای و تنوع رخدادهای سنگ‌های آذرین بازیک آلکالن در واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین، پهنۀ البرز مرکزی

حدیقه خاتون کاظمی؛ حبیب اله قاسمی؛ عزیزا... طاهری

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114148.1075

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین شامل سازندهای دورود (عمدتاً از ماسه‌سنگ و شیل)، روته (عمدتاً از سنگ‌آهک با بین‌لایه‌هایی از مارن) و نسن (عمدتاً از سنگ‌آهک و شیل‌) در البرز مرکزی از سیاه‌بیشه و هریجان در جادۀ چالوس تا یوش، بلده، زرین‌کمر و ورازان در جنوب آمل، در استان مازندران رخنمون دارد. بر اساس برداشت‌های صحرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش درجزین در شمال سمنان

خدیجه محمدخانی؛ الهه زارعی

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.112088.1062

چکیده
  سازند دلیچای با سنگ‌شناسی شیلی- مارنی با میان‌لایه‌های آهکی به ضخامت ۶۳۱ متر در برش درجزین در شمال‌شرق سمنان بررسی شد. این سازند در مرز زیرین خود به‌طور ناهم‌ساز و با یک لایۀ کنگلومرایی روی سازند شمشک قرار گرفته و در مرز بالایی خود به‌طور هم‌شیب و با گذر تدریجی توسط سنگ‌آهک‌های ستبر‌لایۀ سازند لار پوشیده شده است. به‌منظور تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
4. تکامل ژئوشیمیایی آب شور سازندی مخزن گازی مزدوران

مهدی میری؛ رحیم باقری؛ محمد رضا اخلاقی؛ فرزاد ستوهیان

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114104.1074

چکیده
  مخزن مزدوران یکی از مخازن میدان گازی خانگیران است که به‌شکل سکانس‌های پسروی و پیشروی آب دریای قدیمی در حوضۀ رسوبی کپه‌داغ تشکیل شده است. این مخزن در سازندهای شوریجه و مزدوران که از آهک، دولومیت، ماسه‌سنگ و شیل تشکیل شده‌اند قرار گرفته است. سازند مزدوران در پلت‌فرم کربناته و سازند شوریجه در سیستم رودخانه‌ای طی ژوراسیک نهشته شده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.112377.1065

چکیده
  سازند پابده به سن پالئوسن- الیگوسن در حوضۀ پیش‌بوم زاگرس واقع است و ازنظر سنگ مخزن و منشأ اهمیت دارد و از این دیدگاه به‌ویژه در فروافتادگی دزفول موردتوجه بسیاری از زمین‌شناسان بوده است؛ هرچند به‌علت ریزدانه‌بودن، در بسیاری از بخش‌های حوضۀ زاگرس کمتر بررسی شده است. این سازند از مارن و سنگ‌آهک تشکیل شده است. بررسی ریزرخساره‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
6. بررسی توالی‌های طوفانی سازند کربناتۀ کنگان در بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.110855.1053

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، توالی‌های ریزشونده به‌سمت بالا در سازند کربناته- تبخیری کنگان، در بخش مرکزی خلیج فارس بررسی شدند. این رسوبات روند کلی توالی تمپستایت را نشان می‌دهند. مقایسۀ این توالی‌ها با نهشته‌های حاصل از سایر سازوکارهای موجود برای تشکیل رسوبات دارای دانه‌بندی تدریجی نشان می‌دهد این رسوبات حاصل وقوع طوفان در زمان رسوب‌گذاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
7. چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های آلبین میانی تا سنومانین (سازند سروک) در برش تنگ چنارباشی (جنوب‌شرق ایلام) و نقش فونای فسیلی در شناسایی و تفسیر سکانس‌ها

جهانبخش دانشیان؛ سید علی معلمی؛ کامیار یونسی

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108735.1033

چکیده
  چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در برش تنگ چنارباشی معرف رخسارۀ پلاژیک سازند سروک هستند. این چینه‌ها در قالب 5 سکانس ردۀ سوم و 9 سکانس ردۀ چهارم نهشته شده‌اند. این سکانس‌ها در قالب شش ریزرخسارۀ مادستون، پکستون پلوئیدی، پکستون رادیولری، وکستون- پکستون دارای خارپوست و روزن‌بران کف‌زی، وکستون- پکستون الیگوستژینیدی و روزن‌بران پلانکتونی ...  بیشتر