دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 73، دی 1397 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 73، شماره چهارم، زمستان 1397 ) 
تکامل ژئوشیمیایی آب شور سازندی مخزن گازی مزدوران

صفحه 39-56

10.22108/jssr.2019.114104.1074

مهدی میری؛ رحیم باقری؛ محمد رضا اخلاقی؛ فرزاد ستوهیان


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 73، شماره چهارم، زمستان 1397
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 71، شماره دوم، تابستان 1397
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 70، شماره اول، بهار 1397