دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 72، مهر 1397 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397 ) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 73، شماره چهارم، زمستان 1397
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 71، شماره دوم، تابستان 1397
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 70، شماره اول، بهار 1397