مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
2. بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109056.1036

چکیده
  به‌منظور مطالعه‌های چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند غیررسمی فرخی، برش عزیزآباد واقع در شمال باختری شهر خور انتخاب شد. ستبرای سازند فرخی در این برش 233 متر است، به‌شکل پیوسته روی سنگ‌‌آهک‌های سازند هفتومان قرار گرفته و همبری بالایی آن با سازند چوپانان ناپیوسته از نوع موازی است و به چهار بخش غیررسمی تقسیم شده است. درمجموع، 81 نمونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109218.1039

چکیده
  شیل و شیل‌های آهکی ژوراسیک میانی در شمال ایران پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارند. پالینوفلورای متنوعی شامل 90 گونه اسپور (متعلق به 44 جنس) و 22 گونه پولن (منتسب به 9 جنس) در نهشته‌های سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی پل دختر و بلو (البرز مرکزی) و لوان (البرز شرقی) وجود دارد؛ علاوه‌بر پالینومورف‌های شاخص محیط خشکی، عناصر دریایی شامل داینوسیست‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
4. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.112943.1068

چکیده
  در پژوهش حاضر زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش گنداب در جنوب غرب ایران مطالعه شد. سازند گورپی در برش گنداب شامل 252 متر سنگ‌آهک ‌رسی و سنگ‌آهک است و از دو عضو سیمره (لوفادار) و امام حسن تشکیل شده است. این سازند به‌طور پیوسته و هم‌شیب سازند ایلام را پوشانده و به‌طور پیوسته و تدریجی زیر سازند پابده قرار گرفته است. با مطالعۀ 192 نمونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
5. ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110933.1054

چکیده
  مطالعات انجام‌شده روی رسوبات سازند داریان به سن آپتین- آلبین در شمال شیراز تنوعی از ساختار‌های زیستی از نوع قشرزایی و حفاری را در بستر‌های سخت (hard substrates) نشان می‌دهند. دیوارۀ اربیتولین‌ها که شاخص‌ترین روزن‌برهای بزرگ کف‌زی در این بازۀ زمانی معرفی شده‌اند یکی از فراوان‌ترین بسترهای انتخاب‌شده توسط جانداران است. در این رسوبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
6. ریززیست چینه نگاری سازند جهرم در برش نیم باشی، باختر استهبان، فارس

رضا صادقی؛ مریم جوکار

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.113070.1069

چکیده
  در این پژوهش، توالی رسوبی سازند جهرم در برش تنگ نیم­باشی با برآورد اهداف زیست­چینه­نگاری، تعیین سن و مقایسه با برش‌های دیگر بررسی شده است. برش نامبرده در دامنه شمالی تاقدیس تودج (باختر استهبان)، زیرپهنه فارس داخلی، زیرحوضه فارس و پهنه چین‌خورده ساده زاگرس واقع گردیده و پهنای آن 5/610 یا 5/588 متر است. سازند جهرم به‌صورت ناگهانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
7. ارزیابی ژئوشیمیایی و گسترش رخساره‌های آلی سازند پابده در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل راک- اول

زینب اورک؛ معصومه کردی؛ احمد رضا کریمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114396.1079

چکیده
  ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشأ نخستین گام در بررسی سیستم‌های هیدروکربنی طی برنامه‌های اکتشافی است. سازند پابده با سن پالئوسن تا الیگوسن و سنگ‌شناسی مارن، آهک و شیل یکی از سازندهای محتمل برای زایش هیدروکربن در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول است. در پژوهش حاضر، توان هیدروکربن‌زایی، کمیت و کیفیت سنگ منشأ، نوع کروژن، ...  بیشتر