مقاله پژوهشی میکروفاسیس
2. ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی)

حدیث خلیلی‌زاده؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ حامد زند مقدم

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116535.1095

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی 30 گونه متعلق به 16 جنس از ماکروفسیل‌های گیاهی راسته‌های اکوئیزتال‌، سیکادال‌، بنه‌تیتال، کنیفرال، پلتاسپرمال‌، ژینکگوآل، کوریستواسپرمال و فیلیکال منجر شد. بر اساس انتشار چینه‌شناسی گونه‌های شاخص ماکروفسیل‌های گیاهی شناسایی‌شده نظیر Anomozamites major، Coniopteris hymenophylloides، Elatides thomasii، Nilssonia bozorga، Nilssonia tenuicaulis، Nilssoniopteris ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117958.1109

چکیده
  مجموعۀ متنوعی از میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی با دیوارۀ آلی (آکریتارک‌ها) و حفظ‌شدگی خوب در رسوبات (غالباً نهشته‌های آواری ریزدانه با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های کربناته) عضو 4 سازند میلا در برش چینه‌شناسی الگو جنوب ‌غربی دامغان وجود دارد. بر اساس حضور آکریتارک‌های شاخص مانند Timofeevia phosphoritica، Cristallinium cambriense، Ninadiacrodium dumontii، Vulcanisphaera ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
4. ژئوشیمی و منشأ عناصر تشکیل‌دهندۀ نهشته‌های تراورتن آذرشهر (آذربایجان شرقی)

بهنام ابراهیم زاده؛ مهدی جعفرزاده؛ رحیم باقری؛ محمدعلی صالحی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116017.1089

چکیده
  رسوبات تراورتن در جنوب‌غرب آذرشهر (استان آذربایجان شرقی) در منطقۀ وسیعی گسترش دارند و در حال حاضر نیز چشمه‌های فعال امروزی در بخش‌هایی در‌حال ته‌نشست تراورتن هستند. با‌توجه‌به مشاهده‌های صحرایی، ریخت‌شناسی رایج نهشته‌های تراورتنی آذرشهر از نوع برجا و شامل تپه‌ای و مخروطی، شکاف- پشته‌ای و آبشاری است. مطالعه‌های ژئوشیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. بررسی ویژگی‬های رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال‬غرب آبدانان، کبیرکوه

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ محمد فرید محمدپناه

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118968.1117

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند ایلام از گروه بنگستان با سن کرتاسۀ پسین در شمال‌غرب آبدانان واقع در تاقدیس کبیرکوه ازنظر ویژگی‌های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و ژئوشیمیایی بررسی شده است. مطالعه‌های صحرایی نشان می‌دهند این سازند در برش مطالعه‌شده با ضخامت 281 متر از سنگ‌آهک‌های توده‌ای، متوسط تا نازک‌لایه با میان‌لایه‌های شیل و آهک آرژیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
6. مطالعۀ ژئوشیمیایی آب و رسوب رودخانۀ بادآور، استان لرستان با نگرش زیست‌محیطی

ناهید حسنوند؛ گیتی فرقانی تهرانی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 105-128

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118373.1112

چکیده
  هدف مطالعۀ حاضر، ارزیابی کیفیت آب و رسوبات رودخانۀ بادآور در شهرستان نورآباد (استان لرستان) است؛ به این منظور، 19 نمونه آب و 5 نمونه رسوب سطحی از رودخانه برداشت و شاخص‌های فیزیکوشیمیایی نمونه‌های آب (شامل pH، هدایت الکتریکی، غلظت یون‌های اصلی، آنالیز میکروبی و غلظت عناصر بالقوه سمی) و رسوب (شامل pH، مادۀ آلی، درصد کربنات، تبادل کاتیونی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
7. بررسی کیفیت مخزنی توالی کربناتۀ منیفا با سن ژوراسیک پسین در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.119649.1123

چکیده
  کربنات‌های منیفا یکی از مخازن مهم تولید نفت در برخی از میادین نفتی شمال‌غربی خلیج فارس محسوب می‌شوند. تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی و پتروفیزیکی در سه چاه کلیدی یکی از میادین این ناحیه، امکان بررسی تأثیر رخساره‌ها و دیاژنز را بر کیفیت مخزنی در چارچوب چینه‌شناسی سکانسی فراهم کرد. 9 ریزرخساره در سه زیرمحیط پهنۀ جزرومدی، لاگون و بخش رو ...  بیشتر