دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 77، دی 1398 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 77، شماره چهارم، زمستان 1398) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 77، شماره چهارم، زمستان 1398
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 76، شماره سوم، پاییز 1398
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 75، شماره دوم، تابستان 1398
نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 74، شماره اول، بهار 1398