مقاله پژوهشی رسوب شناسی و کانسارها
2. کانی‌شناسی و ژئوشیمی بخش سولفیدی معدن سرب و روی طرز، شمال استان کرمان، مورد مطالعاتی از کانسارهای رسوبی با سنگ میزبان کربناته

رضا اسکندری نژاد؛ حامد زندمقدم؛ مهدی خراسانی پور

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117098.1102

چکیده
  کانسار سرب و روی طرز یکی از معادن فعال زیرزمینی در ناحیۀ راور-کوهبنان است که در شمال استان کرمان قرار دارد. کانه‌زایی در این معدن به‌طور مجزا در دو بخش کربناته و سولفیدی در واحدهای کربناتۀ تریاس میانی (سازند شتری) مشاهده می‌شود. بررسی‌های صحرایی نشان می‌دهند کانسارسازی در راستای گسل‌ها به‌شکل رگه‌ای و رگچه‌ای و به مقدار کمتر به‌شکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

سعیده سنماری

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116010.1088

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، رسوبات پالئوسن در مرز سازندهای گورپی و پابده در برش آرکوازواقع در جنوب‌شرق ایلام بررسی شدند. بخش بالایی سازند گورپی از شیل خاکستری و بخش زیرین سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. در مطالعۀ حاضر، 23 گونه متعلق به 17 جنس از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شدند. در رسوبات بررسی‌شده، نه حادثۀ زیستی ثبت شد که بر اساس آنها، ...  بیشتر

مقاله مروری رسوب شناسی و کانسارها
4. نقش کانی‌های رسی اتوژنیک در حفظ تخلخل و تراوایی اولیه در مخازن هیدروکربنی ماسه‌سنگی (مقاله مروری)

معصومه کردی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114411.1080

چکیده
  بین فرایندهای دیاژنزی، تشکیل سیمان‌های کوارتزی مهم‌ترین عامل کاهش‌دهندۀ تخلخل و تراوایی در ماسه‌سنگ‌های با عمق تدفین زیاد (بیشتر از 2 کیلومتر) است. کانی‌های رسی اغلب به‌عنوان کاهش‌دهندۀ کیفیت مخازن هیدروکربوری ماسه‌سنگی شناخته می‌شوند؛ هرچند بررسی مقاله‌های گوناگون و مطالعه‌های دقیق فرایندهای دیاژنزی نشان می‌دهد تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. چینه‏ شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقۀ قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان

فرزانه نوری ناو؛ افشین زهدی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی اصغر مختاری

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116880.1099

چکیده
  سازند روته در منطقۀ قارخوتلو (جنوب‌باختر زنجان) ازنظر سنگ‌شناسی عمدتاً از سنگ‌آهک ماسه‏ای و سنگ‌آهک‏های کرم تا خاکستری‌رنگ نازک تا متوسط‌لایه به ضخامت 52 متر تشکیل شده است. در این منطقه، سازند روته روی ماسه‌سنگ‌های کوارتزی سازند دورود قرار گرفته و با افق لاتریتی- بوکسیتی پوشیده شده است. بررسی‏های صحرایی و میکروسکوپی، وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
6. ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی

محمدنبی گرگیج؛ سمیه شهرکی میرزایی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116539.1097

چکیده
  میسلانیدآ، گروهی از میکروفسیل‌های شاخص بزرگ پالئوژن (پالئوسن میانی- اوایل ائوسن پیشین) هستند که برای بایوزون‌بندی نهشته‌های دریایی کم‌عمق این زمان ارزش زیادی دارند. این گروه از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ طرح‌های مجزای ساختمانی و تزئیناتی دارند که سبب تفکیک آنها از نومولیتیدها و روتالیدها در سطح خانواده می‌شوند. میسلانیدآ تاکسون‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
7. شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114957.1084

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، بخش میانی رسوبات سازند سرچشمه در برش قلعه‌زو واقع در مرکز حوضۀ کپه‌داغ ازنظر ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) بررسی شد؛ این رخداد در بازۀ زمانی آپسین پیشین در زون NC6 از بایوزون‌های نانوفسیلی و در مقیاسی جهانی ثبت شده است. در مطالعۀ حاضر، بخش‌های انتهایی بایوزون نانوفسیلی NC6A تا بخش‌های ابتدایی بایوزون ...  بیشتر