مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
2. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های رسوبی سیلیسی- آواری سازند پادها در برش خوش‌ییلاق، البرز شرقی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

مهدی حسینی؛ مهدی جعفرزاده؛ علی طاهری؛ حامد زندمقدم

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114851.1083

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌های سازند پادها در برش خوش‌ییلاق واقع در البرز شرقی به‌منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر دربارۀ خاستگاه آنها استفاده شد. سازند پادها در برش مطالعه‌شده با ضخامت 341 متر روی بازالت‌های سلطان‌میدان به سن اردویسین بالایی- سیلورین قرار گرفته و سازند خوش‌ییلاق با مرز فرسایشی آن را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
3. محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله‌زنگ در جنوب کرمانشاه

محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117426.1105

چکیده
  در پژوهش حاضر برای نخستین‌بار، سازند تله‌زنگ به سن پالئوسن تا ائوسن زیرین در استان کرمانشاه (برش کبوتربالا) از دیدگاه شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری ارزیابی شد. سازند تله‌زنگ در این برش به‌شکل هم‌شیب و پیوسته روی سازند امیران و به‌طور هم‌شیب و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کشکان قرار دارد. بررسی‌های صحرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
4. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربونیفر آغازین در برش میغان، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116489.1094

چکیده
  برش میغان در 5 کیلومتری روستای میغان و 20 کیلومتری شمال‌شرق شاهرود، در زون ساختاری البرز شرقی قرار دارد. در این برش، توالی نسبتاً کاملی از نهشته‌های پالئوزوئیک (سیلورین؟- پرمین) وجود دارد که نهشته‌های دونین بالایی- کربونیفر زیرین به‌منظور مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین- کربونیفر مطالعه شدند؛ به این منظور،‌ 45 نمونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند کربناتۀ روته در برش شمال مهاباد

یوسف محمدی مقدس؛ رحیم مهاری؛ رحیم شعبانیان؛ عادل نجف زاده

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 73-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116667.1096

چکیده
  سازند روته دومین چرخۀ رسوب‌گذاری پرمین در حوضۀ البرز است. مطالعه‌های پتروگرافیکی و آزمایشگاهی این رسوبات در برش شمال مهاباد به شناسایی 15 میکروفاسیس منجر شدند که در 7 زیرمحیط سوپراتایدال، اینترتایدال، لاگون، بار، دریای باز، رمپ میانی و رمپ خارجی ته‌نشست شده‌اند. بررسی تغییرات نسبی سطح آب دریا بر اساس شیوۀ توزیع رخسار‌ه‌های رسوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
6. بررسی ارتباط ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند میشریف (سنومانین آغازین- تورونین) در میدان نفتی اسفند (سیری E)، شمال خاوری خلیج فارس

کیامرث حسینی؛ پیمان رضائی؛ سجاد کاظم شیرودی؛ محمد معینی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117347.1104

چکیده
  سازند میشریف (به سن سنومانین- تورونین) یکی از مهم‌ترین مخازن هیدروکربنی حوضۀ خلیج فارس با ترکیب سنگ‌شناسی آهک است. در پژوهش حاضر برای شناسایی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و نقش این فرایندها در کیفیت مخزنی سازند میشریف در میدان نفتی اسفند، تعداد 151 مقطع نازک میکروسکوپی به همراه داده‌های تخلخل و تراوایی دو چاه SIE-5 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
7. الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 135-150

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.115696.1085

چکیده
  به‌منظور بررسی مقدار فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ واقع در شمال‌غرب استان زنجان، 131 نمونه از ایستگاه‌های مدنظر انتخاب شدند. نمونه‌ها پس‌از هضم به روش چهار اسید، به کمک دستگاه ICP-OES تجزیه‌و‌تحلیل شدند. به‌منظور تعیین نوع توزیع الگوی فضایی حاکم بر داده‌ها از روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی و آمارۀ موران محلی ...  بیشتر