دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 88، مهر 1401 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 88، شماره سوم، پاییز 1401) 

مقاله پژوهشی

بازسازی محیط دیرینه، دیاژنز و ژئوشیمی توالی سازند سروک در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران

صفحه 1-34

10.22108/jssr.2022.134679.1237

امید کاک مم؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمود جلالی؛ احسان ده یادگاری


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 88، شماره سوم، پاییز 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401