دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 89، بهمن 1401 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 89، شماره چهارم، زمستان 1401) 

مقاله پژوهشی

اقلیم دیرینۀ سازند بغمشاه، شمال ‌شرق طبس، ایران مرکزی، بر مبنای پالینومورف‌های خشکی

صفحه 1-26

10.22108/jssr.2023.135540.1244

فرشته سجادی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ نسرین حبیب الهی؛ نوید نویدی ایزد؛ محمد تقی بادی حق


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 89، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 88، شماره سوم، پاییز 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401