دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 86، فروردین 1401 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 89، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 88، شماره سوم، پاییز 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401