دوره 38 (1401)
شماره 1
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
ارتباط تغییرات ویژگی‎‍های مخزنی با فرایندهای رسوبی سازند ایلام در میدان سوسنگرد، جنوب غرب ایران

راضیه فولادوند؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمود جلالی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.129945.1211

چکیده
  به‌منظور توسعه و اکتشاف میادین، به شناخت چارچوب مدل زمین‌شناسی و تغییرات کیفیت مخزنی نیاز است. در این مطالعه، تغییرات کیفیت مخزنی سازند ایلام با ضخامت تقریبی145متر، در میدان سوسنگرد در فروافتادگی دزفول شمالی بررسی شد. مدل رسوبی این سازند، باتوجه‌به نبود ساختار ریزشی و ساخت‎‍های ریفی از نوع رمپ کربناته در نظر گرفته شد. در میدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
بررسی ژئوشیمیایی سازند سرگلو با سن ژوراسیک میانی از دیدگاه کانی‎‍شناسی اولیه و دمای دیرینه در ناحیۀ لرستان

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ زیبا زمانی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ منوچهر دریابنده

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.131337.1218

چکیده
  سازند کربناتۀ سرگلو (ژوراسیک میانی) در ناحیۀ لرستان، عمدتاً از شیل‌های آهکی سیاه‌رنگ و سنگ آهک‌های نازک تا متوسط لایۀ غنی از مواد آلی تشکیل شده است. تلفیق اطلاعات حاصل از ترسیم نمودارهای دوتایی عناصر فرعی و ایزوتوپ‌های پایدار مانند Na-Mn، Sr-Na، Sr/Na-Mn، مطالعات پتروگرافی، میکروسکوپ الکترونی و CL نشان‌دهندۀ ترکیب اولیۀ کلسیت با منیزیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
چینه‌نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران

ناهیده غنی زاده تبریزی؛ عباس قادری؛ دیتر کورن؛ علیرضا عاشوری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.130310.1213

چکیده
  توالی رسوبات پیرامون مرز پرمین - تریاس در منطقۀ جلفای آذربایجان از دیدگاه سنگ چینه‌نگاری، مشتمل بر سنگ آهک‌ها و شیل‌های لایه‎‍های جلفای پایینی و بالایی، شیل‌های عضو زال و سنگ آهک‌های حاوی Paratirolites سازند علی‎‍باشی و طبقات شیلی - کربناتۀ سازند الیکاست. لایه‎‍های جلفای پایینی سرشار از فسیل انواع زیستمندان کف‌زی نظیر بازوپایان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
شبیه‌سازی توزیع شوری به علت کارست نمکی فعال در سد گتوند با استفاده از سیستم داینامیک و تعیین پارامترهای مؤثر بر مقدار شوری

سارا منجزی؛ منصور مؤمنی؛ محسن نجارچی؛ نرگس منجزی؛ هوشنگ حسونی زاده

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 67-98

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.129789.1209

چکیده
  مسئلۀ مهم در بهره‏برداری از مخزن گتوند، سازند نمکی موجود در آن است. هدف اصلی این پژوهش، اصلاح منحنی فرمان بهره‌برداری از مخزن، درجهت کاهش آثار منفی سازند نمکی است. در این پژوهش پس از گردآوری اطلاعات میدانی در محل مخزن، عملکرد آن از مردادماه 1390 تا پایان سال 1395، فرآیند انحلال سازند نمکی با روش سیستم داینامیک و با استفاده از نرم‌‍ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
ویژگی‌های بافتی و منشأ کنگلومرای چشمه خورزن (حوزۀ آبخیز پلایای میقان اراک) به روش آمار چندمتغیره

فریدون قدیمی؛ فرزانه اسماعیلی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132222.1222

چکیده
  کنگلومرای چشمه خورزن در پهنۀ ایران مرکزی و در حوزۀ آبخیز بسته پلایای میقان اراک واقع شده است. تعیین خصوصیات بافتی و منشأ کنگلومراها با توجه به اهمیت زیادِ پتانسیل آب زیرزمینی و پلاسرهای مگنتیت از اهداف این بررسی است. با مطالعۀ میدانی گراول‌ها در 51 نقطه از کنگلومرای سست پلیوسن و تعیین قطر ذرات با کولیس، مشخص شد قطر ذرات تشکیل‌دهندۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
ریزرخساره‌ها، شرایط ته‌نشینی و چینه‌نگاری سکانسی توالی کربناته-تبخیری سازند کنگان، در بخش مرکزی خلیج فارس

مجید فخار؛ پیمان رضائی؛ امیر کریمیان طرقبه

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 115-146

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132142.1221

چکیده
  خلیج فارس بزرگ‌ترین میدان‌های گازی دنیا را دارد. بخش مخزنی این میدان‌ها، سازندهای دالان بالایی و کنگان به سن پرمو-تریاس است که معادل سازند خوف در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شناخته می‌شود. این پژوهش بر پایۀ اطلاعات حاصل از مغزه و اطلاعات پتروفیزیکی ( لاگ گاما، لاگ صوتی و لاگ نوترون) در چاه A بخش مرکزی خلیج فارس، با ضخامت 174متر انجام ...  بیشتر