دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 69، دی 1396 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 69، شماره چهارم، زمستان 1396) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 69، شماره چهارم، زمستان 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 68، شماره سوم، پاییز 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 67، شماره دوم، تابستان 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 66، شماره اول، بهار 1396