دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تیر 1396 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 67، شماره دوم، تابستان 1396) 

مقاله پژوهشی

چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

صفحه 1-18

10.22108/jssr.2017.21620

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 69، شماره چهارم، زمستان 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 68، شماره سوم، پاییز 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 67، شماره دوم، تابستان 1396
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 66، شماره اول، بهار 1396