مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
2. استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017

چکیده
    استفاده از اطلاعات اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مربوط به آن، یکی از روش‌های ممکن برای بازسازی وضعیت دیرینه محیط تشکیل رسوبات دربرگیرنده به شمار می‌رود. باتوجه‌به تنوع، فراوانی و حفظ‌شدگی بسیار خوب میوسپورها در نهشته‌های سازند دلیچای این روش برای تعیین برخی پارامترهای پالئواکولوژیک محیط ته‌نشست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. یافته‌ای نوین در ارتباط با اثر فسیل‌های تریلوبیت‌ها در کامبرین زیرین - میانی، بلوک طبس، ایران مرکزی

ئارام بایت گل؛ محمود شرفی؛ مهدی دارائی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 15-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.84031.0

چکیده
  توالی‌های کامبرین زیرین - میانی در منطقة شیرگشت، واقع در بلوک طبس ایران مرکزی، حاوی مجموعه اثرفسیل‌ها با تنوع و فراوانی بالا از اثرفسیل‌های بندپایان است. این اثرفسیل‌ها حاوی الگوی رفتاری خزیدن (Cruziana)، استراحت (Rusophycus)، حرکتی (Diplichnites)، گریزینگ مایل (Dimorphichnus) و گریزینگ شناگر (Monomorphichnus) هستند. مجموعه اثرفسیل‌های گزارش‌شده از توالی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
4. زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 37-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.84038

چکیده
  در پژوهش حاضر، طبقه‌بندی زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند براساس نانوفسیل‌های آهکی بررسی شده است. ضخامت سازند گورپی در این محدوده، 197 متر و از شیل و مارن با توالی‌های آهک رسی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به شناسایی 45 جنس و 96 گونة و طبقه‌بندی ترادف رسوبی در 11 بیوزون‌ جهانی برپایة پراکندگی نانوفسیل‌های شاخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر کانی‌شناسی اولیة اجزای کربناته و ناهمگنی‌های ناشی از فرایندهای دیاژنزی در توزیع سیستم منافذ و ویژگی‌های مخزنی، مطالعة موردی از توالی‌های پرمو - تریاس و ژوراسیک بالایی خلیج‌فارس

علی اسعدی؛ حسین رحیم پوربناب؛ علی کدخدائی ایلخچی؛ علی ایمن دوست؛ رحیم کدخدائی ایلخچی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.103907.1012

چکیده
  سازندهای دالان - کنگان و عرب به ترتیب با سن پرمو - تریاس و ژوراسیک بالایی، مخازن کربناته - تبخیری مهمی‌اند که با تأثیر از ناهمگنی‌های رخساره‌ای و دیاژنزی شکل گرفته‌اند. هدف اصلی این مطالعه، مقایسة کانی‌شناسی اولیة اجزا، سیستم منافذ غالب و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر ویژگی‌های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان - کنگان و عرب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام

سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.100648.1000

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست چینه‌نگاری سازند پابده در جنوب غرب ایلام، برش ماربرا انتخاب شد. در این برش، سازند پابده اساساً از مارن، شیل و سنگ‌آهک مارنی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به تشخیص 72 گونه و 26 جنس منجر شد. مطابق با نخستین حضور گونه‌های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزون‌هایTribrachiatus contortus Zone (NP10), Discoaster binodosus Zone (NP11), Tribrachiatus ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
7. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده و اهمیت آن‌ها در چینه‌نگاری زیستی و زمانی نهشته‌های کربونیفر زیرین، مطالعه موردی در البرز شمالی

کیوان زندکریمی؛ بهرام نجفیان؛ حسین مصدق

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102800.1009

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از رسوبات ویزئن - سرپوخوین در البرز شمالی رخنمون دارد؛ جایی که دو برش ناصرآباد و دزده‌بن به‌منظور پژوهش‌های چینه‌شناسی انتخاب شدند. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده از بهترین میکروفسیل‌ها برای مطالعات چینه‌نگاری ویزئن تا سرپوخوین هستند و به‌دلیل اهمیت آنها در این مطالعه بررسی شدند. در ویزئن پیشین (MFZ9)، اجداد آرکائدیسکوئیده ...  بیشتر