مقاله پژوهشی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
2. بررسی تأثیر واحدهای سنگ‌چینه‌شناسی مختلف بر توسعۀ کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه‌های کارستی، استان کرمانشاه

زینب نجفی؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118118.1110

چکیده
  عوامل مختلفی در پدیدۀ کارستی‌شدن سازندهای کربناته نقش دارند که از مهم‌ترین آنها عبارتند از: سنگ‌شناسی، مقدار بارش، ویژگی‌های چینه‌شناسی، عوامل ساختاری و توپوگرافی منطقه و در این میان، ویژگی‌های سنگ‌شناسی و چینه‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارند. در پژوهش حاضر، چهار چشمۀ کارستی مهم با چینه‌شناسی مختلف شامل چشمه‌های روانسر، کبوترلانه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
3. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص‌های آلایندگی

فریدون قدیمی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.119776.1124

چکیده
  تالاب میقان در بخش مرکزی حوزۀ آبخیز اراک، عناصر سنگین ناشی از فعالیت‌های شهری، صنعتی و کشاورزی را دریافت می‌کند. در راستای ارزیابی آلاینده‌های تالاب میقان، 29 نمونه رسوب و خاک از تالاب برداشت، غلظت عناصر سنگین تعیین و با مرجع محلی و مرجع پوستۀ بالایی مقایسه شد. میانگین غلظت آرسنیک 03/4، سرب 13، روی 50، کروم 53، مس 33 ، نیکل34 و کادمیوم 21/0 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
4. استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی اندریه در شمال‌شرق روستای اندریه، البرز مرکزی استفاده شد. بر اساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مطالعه‌شده، نسبت کم جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
5. کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس)

محمد نژادعباس؛ عباس قادری؛ هادی جهانگیر؛ علیرضا عاشوری

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 61-88

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119847.1125

چکیده
  در پژوهش حاضر، کنودونت‌های اردوویسین به‌دست‌آمده از توالی‌ رسوبی سازند غیررسمی کتکویه در برش چینه‌شناسی جنوب کوه بنرگ، یال خاوری تاقدیس کلمرد در باختر شهرستان طبس (ایران مرکزی) مطالعه شدند. سازند کتکویه در این برش با ناپیوستگی زاویه‌دار روی سازند کلمرد (منتسب به نئوپروتروزوئیک) قرار گرفته و خود با ناپیوستگی فرسایشی با واحد‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربنیفر آغازین در برش تیل‌آباد، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119411.1120

چکیده
  در پژوهش حاضر، برش تیل‌آباد در زون ساختاری البرز شرقی ازنظر زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین-کربنیفر مطالعه و بررسی شد. این برش در 85 کیلومتری شهرستان شاهرود و در کنار جادۀ شاهرود- آزادشهر قرار دارد. بررسی‌های کنودونتی سیستماتیک حدود 467 متر از نهشته‌های بالاترین بخش‌های دونین بالایی و بخش‌های آغازین کربنیفر زیرین با‌توجه‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
7. ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی و نوسان‌های نسبی سطح آب در توالی‌های مارنی سازند قم در برش زرین‌آباد، جنوب زنجان

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120140.1128

چکیده
  به‌منظور بازسازی محیط رسوبی دیرینۀ توالی‌های مارنی انتهای سازند قم، یک برش چینه‌شناسی سطح‌الارضی در منطقۀ جنوب زنجان مطالعه شد. این برش در منطقۀ زرین‌آباد شامل 135 متر توالی‌های مارنی و آهک رسی مربوط به بخش‌های انتهایی سازند قم است که روی توالی‌های کربناتۀ ضخیم‌لایۀ عضو F این سازند قرار گرفته‌اند. یک واحد ضخیم‌لایۀ تبخیری به‌طور ...  بیشتر