مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
2. بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120559.1133

چکیده
  باوجود اهمیت بسیار زیاد نگارۀ گاما در تعیین واحدهای سکانسی به‌علت تغییرات کم دامنۀ این نگاره در سازندهای کربناته، مطالعه‌های محدودی روی آن انجام شده‌اند. در مطالعۀ حاضر، 110 متر رسوبات چاهی از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج ‌فارس با استفاده از 390 مقطع نازک میکروسکوپی و داده‌های نگارۀ گاما بررسی شد. تحلیل رخساره‌ای انجام‌شده به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
3. بررسی توان هیدروکربن‌زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضۀ خزر جنوبی

احسان سعید؛ سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ پرویز آرمانی؛ حسین مهاجر سلطانی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121232.1145

چکیده
  در مطالعۀ حاضر به بررسی ویژگی‌های سنگ‌های منشأ احتمالی در شرق حوضۀ خزر جنوبی از پهنۀ ساختاری البرز پرداخته شد؛ به این منظور، برش‌های سوچلما و پوروا در جنوب نکا و برشی در جنوب ساری انتخاب شدند. نمونه‌های مطالعه‌شده از رسوبات سنگ منشأ احتمالی به سن پالئوسن بر اساس تجزیه‌وتحلیل راک- اول بررسی شدند. به‌منظور مطالعه‌های تکمیلی، نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
4. الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان

حدیث رشنو؛ میر علی اصغر مختاری؛ یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122336.1157

چکیده
  به‌منظور ارزیابی آلودگی‌های زیست‌محیطی فلزهای سنگین در آبراهه‌های خاور و جنوب‌خاور معدن روی- سرب انگوران، نمونه‌برداری از رسوبات آبراهه‌ای در 77 ایستگاه انجام شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل نمونه‌های یادشده نشان دادند مقدار میانگین محتوای آرسنیک، آنتیموان، کادمیوم، سرب و روی در این نمونه‌ها به‌ترتیب برابر با 81/89، 67/6، 46/10، 83/659 و 32/1189 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر نهشته‌های سازند دورود در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) در دامنة شمالی البرز مرکزی

حمیده نوروزپور

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120968.1140

چکیده
  نهشته‌های پرمین (سازند دورود) در گسترة وسیعی از ناحیة البرز مرکزی رخنمون دارند. در این پژوهش یک برش چینه‌شناسی از نهشته‌های پرمین در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) برای بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری‌ سکانسی و فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر آنها انتخاب شده است. ضخامت سازند دورود در این برش، 320 متربوده و به‌طور عمده از تناوب سنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
6. بررسی نوسانات سطح نسبی آب دریا طی نهشته‌شدن سازند گورپی برمبنای داده‌های پالینولوژیکی در غرب دهلران

مهسا امیری؛ الهه زارعی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120553.1132

چکیده
  به‌منظور بررسی محیط رسوبی سازند گورپی در برش بیشه‌دراز در جنوب استان ایلام از عوامل مختلفی ازجمله تنوع و فراوانی داینوسیست‌ها، نسبت داینوسیست‌های پریدینوئید به گونیالاکوئید (P/G)، مطالعات پالینوفاسیسی و فاکتورهای حفاظت از مواد آلی استفاده شد. از ابتدای سازند گورپی به سن کمپانین تا لایه‌های شیلی قسمت فوقانی بخش آهکی سیمره (لوفا) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
7. اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران

محمدنبی گرگیج؛ شیما کیخا؛ سمیه شهرکی میرزایی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121205.1144

چکیده
   خانوادة Miscellaneidae از روزن‌داران کف‌زی بزرگ پالئوژن هستند که به‌منظور بررسی پخش و انتشار چینه‌نگاری و جغرافیای زیستی گذشتة آنها در حوضة نئوتتیس مطالعه شده‌اند. برش چینه‌نگاری حرمک شامل 470 متر تناوبی از مارن، سنگ‌آهک مارنی و سنگ‌آهک است. با بررسی مقاطع نازک، گونه‌های Miscellanea miscella،Miscellanea juliettae، Miscellanites primitivus و Miscellanites minutus شناسایی ...  بیشتر