مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
2. مقایسۀ تغییرات میزان‌های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در چاه‌های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

امید فلاحت خواه؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120178.1130

چکیده
  سازند زاکین یکی از سازندهای مخزنی احتمالی گاز در ناحیۀ رسوبی زاگرس محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای بخش بالایی این سازند با استفاده از روش‌های تحلیل طیفی تحولی (Evolutionary Spectral Analysis methods) انجام شد؛ به‌این‌ترتیب که ابتدا با یکی از روش‌های تحلیل طیفی تحولی یعنی دوره‌نگار روش چندکاهنده (Multi-tapper method periodogram) که در مطالعه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
3. شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)

بشری سلیمانی پورلک؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 23-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120790.1139

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند تیزکوه به سن آپتین در برش پل زغال (جنوب چالوس) به ضخامت 113 متر از نظر شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری ارزیابی شد. سازند تیزکوه در برش یادشده با ناپیوستگی هم‌شیب روی واحد آتش‌فشانی کرتاسة زیرین و با ناپیوستگی هم‌شیب زیر واحد آتش‌فشانی کرتاسة بالایی قرار گرفته است. بر اساس مطالعه‌های کلسی‌متری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
4. بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور؛ دانیل وچار

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118996.1118

چکیده
  سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه‌شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه‌شده به شناسایی جنس‌ها و گونه‌های جدید منجر شد که برای نخستین‌بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می‌شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی‌شده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
5. بررسی کنترل ویژگی‌های رخساره‌ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیۀ زاگرس مرکزی

حمزه مهرابی؛ حسین نوری؛ جواد سبحانی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 75-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121584.1150

چکیده
  سازند فهلیان شامل توالی کربناتۀ نسبتاً ضخیمی از گروه خامی به سن نئوکومین- بارمین است. مطالعه‌های رسوب‌شناسی انجام‌شده روی این سازند در دو برش از زون ایذه و دو چاه از بخش جنوبی فروافتادگی دزفول به شناسایی 12 ریزرخساره در چهار کمربند رخساره‌ای شامل پهنۀ جزرومدی، رمپ درونی (لاگون، پشته‌های لیتوکودیومی- جلبکی و شول‌های بایوکلستی- پلوئیدی)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
6. مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118294.1111

چکیده
  جزیرۀ هرمز در ورودی خلیج فارس و دریای عمان، نماد دیاپیریسم در ایران و سری هرمز است. باتوجه‌به موقعیت قرارگیری جزیره و نظر به برنامه‌های توسعه‌ای برای ساحل جزیرۀ هرمز، شناخت ترکیب و ویژگی‌های رسوبات ساحل این جزیره اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ ویژگی‌های رسوبی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحلی این جزیره انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی رسوبات کواترنر
7. ارزیابی رخساره‌های رسوبی، وضعیت هیدروشیمیایی و درجۀ تحکیم‌یافتگی نهشته‌های تراورتن در چشمۀ ندوشن، شمال‌غرب یزد

سید محمدعلی موسوی زاده؛ وهاب امیری؛ مهدی ترابی-کاوه

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121569.1149

چکیده
  در مطالعۀ حاضر به ارزیابی ویژگی‌های زمین‌شناسی چشمۀ تراورتن‌ساز ندوشن و نهشته‌های مربوط به آن پرداخته شد. تفکیک نوع چشمه‌های تراورتن‌ساز از طریق بررسی رخساره‌های آنها امکان‌پذیر است؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، ویژگی یادشده برای تعیین نوع چشمه استفاده شد. بررسی‌ها، وجود 13 رخسارۀ رسوبی شامل 5 رخسارۀ زیستی و 8 رخسارۀ غیرزیستی را ...  بیشتر