دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 81، دی 1399 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 81، شماره چهارم، زمستان 1399) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 81، شماره چهارم، زمستان 1399
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 80، شماره سوم، پاییز 1399
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 79، شماره دوم، تابستان 1399
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 78، شماره اول، بهار 1399